REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

activboxcatering.pl

oraz usług oferowanych przez Activ Box Catering Dietetyczny

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego activboxcatering.pl, oraz usług oferowanych przez Activ box Catering Dietetyczny,
  w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne.
 • Właścicielem serwisu internetowego activboxcatering.pljest Activ Sandra Malitowska z siedzibą w Sierakowie Śląskim przy
  ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski, posiadającą: NIP 5751876161, REGON 243390607, adres e- mail: kontakt@activboxcatering.pl – jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym.
 • ACTIV BOX w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod wskazany adres posiłków lub zestawów posiłków ( wybranych spośród dostępnej aktualnie oferty).
 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Cennik– informacje na temat oferty cenowej Usługi, dostępny na stronie activboxcatering.pl
 • Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku
 • Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia,
  w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 • Konsument– osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o Usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 • Newsletter– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty
  elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
  kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 • Regulamin– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: zryjzdrowocatering.com/regulamin
 • Serwis internetowy– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://activboxcatering.pl
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania
  umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
  jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
  Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Usługa, dieta– usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu internetowego w
  ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej
  zawartej zgodnie z Regulaminem.
 • Usługodawca– właściciel serwisu activboxcatering.pl jest ACTIV Sandra Malitowska siedzibą w Sieraków Śląski przy
  ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski, posiadającą: NIP 5751876161, REGON 243390607, adres e- mail: kontakt@activboxcatering.pl.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z
  usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Sklep Activ Box – sklep stacjonarny znajdujący się w Lublińcu, przy ul. Mickiewicza 3, 42-700 Lubliniec
 • Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, telefonicznie lub osobiście w sklepie Activ Box zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.
 • 3 Wymagania techniczne
 • Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne
  spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. włączona obsługa plików cookies,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.
 • 4 Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części
  dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu
  oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego
  żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@activboxcatering.pllub pisemnie na adres: ul.Mickiewicza 3, 42-700 Lubliniec. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego
 • 5 Składanie Zamówienia
 • W celu złożenia zamówienia, Usługodawca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • Wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym w zakładce ZAMÓWIENIA poprzez wybór Diety,
   wskazanie czasu zamówienia, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wpisać dane do faktury, jeśli są inne
   niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać metodę płatności za Zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z
   jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 • Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „ZAPŁAĆ”
  Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu comcelem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności,
  Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych
  Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk
  „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem
  uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą, a Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty.
 • W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za
  podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał
  nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany
  telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności
  związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca
  udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca
  nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 • Złożenie zamówienia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub osobiście w sklepie Activ Box również jest możliwe, terminy realizacji takiego zamówienia są takie sama jak w przypadku dokonania zamówienia Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego
 • 6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi
 • Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę
  Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to
  jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pośrednictwem kontaktu telefonicznego czy też osobistego
  informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi w ten sam sposób przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 • Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem 530 229 666 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00-16.00 Zamówienie składane
  za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub osobistego powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków
  lub potrzeby uzupełnienia informacji Usługodawca poprosi Usługobiorcę o ich uzupełnienie.
 • Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne
  z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym
  Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie. Realizacja usługi rozpocznie się dopiero po uiszczeniu wymaganej płatności za usługę określonej w momencie składania zamówienia.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę
  Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, lub za pośrednictwem wiadomości SMS na podany przez Usługobiorcę numer telefonu w przypadku dokonywania zamówienia telefonicznie, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące opłaty oraz czasu trwania usługi .
 • Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
  • Realizacja usługi następuje najwcześniej na drugą dobę od przyjęcia zamówienia złożonego do godziny 15.00 w dni robocze, mianowicie realizacja zamówienia złożonego do godziny 15.00 w poniedziałek, najwcześniej może rozpocząć się od środy.
  • w przypadku dokonywania płatności metodą online za pośrednictwem serwisu Tpay, rozpoczęcie świadczenia usług rozpocznie się od dnia wskazanego w zamówieniu,
  • w przypadku dokonywania płatności gotówką, płatność musi zostać uregulowania przed rozpoczęciem realizacji usługi w siedzibie sklepu Activ Box lub podczas pierwszej dostawy usługi u kuriera.
  • w przypadku dokonywania płatności karta płatniczą, płatność musi zostać uregulowania przed rozpoczęciem realizacji usługi w siedzibie sklepu Activ Box lub podczas pierwszej dostawy usługi u kuriera ( o chęci dokonania płatności kartą płatniczą o kuriera należy poinformować podczas składania zamówienia lub telefonicznie najpóźniej do godziny 15.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszą dostawę usługi,
  • w przypadku dokonywania płatności przelewem, płatność musi zostać uregulowania przed rozpoczęciem realizacji usługi co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, w przypadku dokonania płatności w terminie późniejszym wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres email Usługodawcy: kontakt@activboxcatering.pl lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer 530 229 666 nie później niż do godziny 15.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszą dostawę Usługi.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego
  • przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o
   świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.
 • Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi
  oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.
 • 7 Sposoby i terminy płatności za Usługę
 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy:

Activ Sandra Malitowska

ING 43 1050 1155 1000 0091 4040 2620

 • Płatności online za pośrednictwem serwisu com– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
  internetowej http://www.tpay.com/.
 • W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami
  elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań,
  +48 (61) 66 82 778www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com.
  • Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę niezwłocznie, jednak najpóźniej na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu, przy dokonywaniu płatności w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie Usługi należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres email Usługodawcy: kontakt@activboxcatering.pl lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer 530 229 666 nie później niż do godziny 15.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszą dostawę Usługi.
 • 8 Koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi
 • Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce JAK DZIAŁAMY dostępnej na stronie Serwisu
  Poza wskazanym miastem (LUBLINIEC) realizowane są również dostawy w okolicznych miejscowościach (za dodatkową opłatą).
  W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Usługobiorca jest o tym informowany.
 • Podczas dokonywania ZAMÓWIENA z realizacją na adres poza miastem Lubliniec zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym, potwierdzenie realizacji zamówienia oraz preferowanej godziny dostawy usługi odbędzie się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego ( kontakt bezpośredni lub wiadomość email),
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi w przypadku braku możliwości dostawy usługi na podany przez Usługobiorcę adres w preferowanych godzinach jeśli adres dostawy jest inny niż teren miasta Lubliniec. Usługobiorca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, w przypadku dokonania płatności, środki pieniężne zostaną zwrócone na konto usługobiorcy w terminie do 7 dni roboczych.
 • Koszt dostawy na terenie miasta wskazanego w pkt. 1 jest wliczony w cenę Usługi.
 • Koszt dostawy po teren miasta wskazanego w pkt. 1 jest dodatkowo płatny, cennik dostaw znajduje się w zakładce CENNIK
 • Dostawy usług realizowane są w godzinach 5.30-9.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, dostawy zestawów weekendowych ( sobota, niedziela) realizowane są w piątki w godzinach 14.00-18.00.
 • Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej w zakładce CENNIK, w cenniku zawarte są ceny poszczególnych usług.
 • Wykluczenia pojedyńczych produktów z diety bądź grupy produktów są dodatkowo płatne. Koszt wykluczenia pojedyńczego produktu wynosi + 3 zł/dzień diety, grupy produktów +5 zł/dzień diety. Możliwość realizacji jakichkolwiek wykluczeń jest zawsze ustalana i wyceniana indywidualnie. W przypadku chęci wykluczenia jakiegokolwiek składnika diety uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą klienta pod numerem 530 229 666. Cena wykluczenia zostanie ustalona indywidualnie w zależności od możliwości.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji  niektórych wykluczeń, catering nie prowadzi pełnej personalizacji diet na życzenie.
 • Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia wskazanego w Formularzu zamówienia oraz
  przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw)
  na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
 • w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00
  rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 • w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w
  Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 • Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Usługobiorca może podać w Formularzu
  Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Usługodawcy –
  Usługodawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami
  Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że
  Usługodawca i Usługobiorca ustalą dostawę w inny sposób.
 • 9 Promocje i kody rabatowe
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie
  internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne w Serwisie interetowym nie podlegają łączeniu, chyba że
  regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 • W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego –
  celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
 • Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w
  Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od
  wartości umowy sprzedaży. Kod rabatowy nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako testowa (Zestaw testowy).
 • Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi
  w Serwisie Internetowym.
 • Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu rabatowego.
 • 10 Kontakt z Usługodawcą
 • Adres Usługodawcy: Activ Box Catering Dietetyczny, ul. Mickiewicza 3, 42-700 Lubliniec
 • Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@activboxcatering.pl
 • Numer telefonu: +48 530 229 666
 • Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 43 1050 1155 1000 0091 4040 2620.
 • Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za
  pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT.
 • Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze.
 • 11 Reklamacje
 • Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną
  (mailowo) na adres: kontakt@activboxcatering.pl, pisemnie na adres: Activ Box Catering Dietetyczny ul. Mickiewicza 3, 4-700 Lubliniec
 • Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł:
 • informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 • roszczenia Usługobiorcy;
 • dane kontaktowe składającego reklamację.
 • Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
  reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • 12 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 • Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
  świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
  spełnionego świadczenia.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Ul. Mickiweicza 3, 42-700 Lubliniec lub w formie elektronicznej
  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Kontakt@activboxcatering.pl informacja o chęci odstąpienia od realizacji usługi musi zostać zgłoszona telefonicznie na dwa dni  robocze poprzedzające planowany termin zakończenia realizacji usługi do godziny 15.00.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. POBIERZ ZAŁĄCZNIK
 • 13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności
dostępnej w Serwisie informatycznym.

 • 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania
  Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między
  innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
   sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
   w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji
   społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument
  może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/Platforma
  służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 15 Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
  Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.marca 2021r.